Laatste reservering was 0 minuten geleden
Reserveer hier uw parkeerplaats!

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Begripsbepalingen
1.1 Quick Parking Charleroi is een handelsnaam van Interbest BVBA (Post- en factuuradres: Stationlei 1 bus 2, 1800 Vilvoorde).
Ondernemingsnummer: 0837.570.947
Adres van de maatschappelijke zetel: Stationlei 1 bus 2, 1800 Vilvoorde
Telefoonnummer: 02/ 4003988
Faxnummer: -
E-mail: info@quickparkingcharleroi.be

1.2 Reiziger: de natuurlijke persoon die bij Quick Parking een reservering plaatst voor de parkeerfaciliteit.
1.3 Parkeerperiode: de door de reiziger vooraf in zijn boeking aangegeven periode waarin het voertuig door de reiziger wordt geparkeerd, zijnde de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren.

Artikel 2 - De parkeerfaciliteit

2.1 De reiziger kan door het maken van een boeking bij Quick Parking, waarin de exacte parkeerperiode en aankomst- en retourtijden dienen te worden aangegeven, een parkeerplaats reserveren.
2.2 De reservering geeft uitsluitend recht het voertuig gedurende de reserveringsperiode te stallen.
2.3 Voor de onderhavige parkeerfaciliteit zijn een specifiek aantal parkeerplaatsen gereserveerd. Quick Parking heeft het recht een boeking af te wijzen indien door deze boeking het aantal aangewezen parkeerfaciliteiten wordt overschreden.
2.4 Quick Parking heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen te weigeren.

Artikel 3 - Reserveren, betalen, wijzigen en annuleren

3.1 De reiziger kan tot 20 minuten voor de aanvangstijd van de parkeerperiode een boeking voor de parkeerfaciliteit maken.
3.2 De reiziger kan ervoor kiezen om online, tijdens het reserveren via onze site, te betalen met iDeal, Paypal of creditcard (MasterCard of Visa). De reiziger kan er ook voor kiezen om ter plaatste bij onze chauffeur contant, met pin of per creditcard te betalen.
3.3 De reiziger kan de boeking per e-mail of telefonisch kosteloos annuleren tot 20 minuten voor de aanvangstijd van de reservering.
3.4 Wanneer de reiziger binnen 20 minuten voor aanvangstijd van de parkeerperiode annuleert, of wanneer de reiziger niet komt opdagen (no show), zal Quick Parking het volledige bedrag in rekening brengen. Quick Parking brengt geen annuleringskosten in rekening.
3.5 Quick Parking behoudt het recht de tarieven (de belastingen zijn bijgeteld) tussentijds te wijzigen. De tariefswijziging is niet van toepassing op reserveringen gemaakt vóór de tariefswijziging.
3.6 Samenvatting bestelling + kopie Algemene voorwaarden zitten in de bevestigingsmail.

Artikel 4 - Privacy

4.1 Quick Parking werkt met hoge ethische standaarden en respecteert de privacy van de reiziger. Quick Parking verstrekt in geen geval persoonsgegevens van de reiziger aan derden. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.
4.2 Quick Parking verstuurt commerciële mails via welke de reiziger zich kan uitschrijven.

Artikel 5 - Parkeren

5.1 De reiziger dient de auto te parkeren op één van de beschikbare parkeerplekken.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

6.1 Het parkeren gebeurt geheel op eigen risico.
6.2 Quick Parking heeft de bevoegdheid en het recht om de auto van de reiziger te verplaatsen, indien de reiziger de sleutel bij Quick Parking achterlaat. De reiziger laat de sleutel bij Quick Parking achter wanneer bijvoorbeeld de auto gewassen dient te worden. Quick Parking zal deze werkzaamheden naar grote zorgvuldigheid uitvoeren, waarbij de medewerkers van Quick Parking bevoegd zijn om de standen van de spiegels en de stoel te wijzigen, voor zover noodzakelijk voor veilig gebruik van de auto.
6.3 Quick Parking is niet aansprakelijk voor directe door de reiziger geleden vermogensschade uitsluitend met betrekking tot de auto die te wijten is aan opzet of grove schuld van Quick Parking of haar medewerkers.

Artikel 7 - Gedragscode
7.1 Onze website onderschrijft de BeCommerce-gedragscode.
NL: https://www.becommerce.be/upload/Gedragscode%20BeCommerce%20Kwaliteitslabel20131021095552.pdf
FR: https://www.becommerce.be/upload/Code%20de%20conduite%20du%20Label%20de%20Qualit%C3%A9%20BeCommerce20131021095912.pdf

Artikel 8 - Klachtenbehandeling
8.1 Quick Parking beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
8.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Quick Parking, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
8.3 Bij Quick Parking ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
8.4 Wanneer een consument een geschil heeft met Quick Parking en Quick Parking hierover reeds heeft geraadpleegd, dan heeft de consument de mogelijkheid om raad te vragen of de klacht neer te leggen bij BeCommerce.www.becommerce.be.
8.5 De consument heeft ook steeds de mogelijkheid om een klacht neer te leggen bij het Online Dispute Resolution Platform: http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 9 - Geschillen
9.1 Op overeenkomsten tussen Quick Parking en de consument is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, voor zover het internationaal privaatrecht dit toelaat.
9.2 Geschillen tussen de consument en Quick Parking over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Quick Parking te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als Quick Parking worden voorgelegd aan BeCommerce.
9.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen redelijke termijn aan Quick Parking heeft voorgelegd.
9.4 Quick Parking is gebonden aan deze keuze van de consument om een geschil voor te leggen aan BeCommerce.
9.5 Wanneer Quick Parking de tussenkomst aanvraagt zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door Quick Parking schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Quick Parking de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Quick Parking gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
9.6 BeCommerce doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in hun Huishoudelijk Reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
9.7 De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Quick Parking surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Artikel 10 - Slotbepaling

10.1 Tenzij anders vermeld, is het copyright van het materiaal op deze website eigendom van Quick Parking.
10.2 Interbest BVBA is een in België geregistreerd bedrijf. Het Belgisch recht is op onze diensten van toepassing.
10.3 Quick Parking is een handelsnaam van Albert Beheer B.V.


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping (14 dagen)

Er zijn geen uitzonderingen op het herroepingsrecht van toepassing.

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
d. [Naam consumenten(en)]
e. [Adres consument(en)]
f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Uw verzoek wordt verwerkt...
Een moment geduld A.U.B.

Reserveer uw parkeerplaats nu!

Check beschikbaarheid
Uw reservering is binnen 20 minuten voor vertrek. Binnen 20 minuten voor vertrektijd kan er geen reservering meer gemaakt worden.
Geen parkeerplaats beschikbaar voor deze dag of tijdstip
Aankomst tijd is eerder dan de retour tijd.